Udstykningen kan være alt fra udstykning af en enkelt parcel fra en eksisterende grund til udstykning af hele bolig- eller erhvervsområder.

Her forestår vi den nødvendige opmåling og fastlæggelse af skel og undersøger, hvilke hvilende restriktioner der findes på grunden i form af f.eks. servitutter, lokalplaner og vejadgang.

Dette grundlag bruges ofte som grundlag for udarbejdelse af et eller flere udstykningsforslag, hvor vi anbefaler, hvordan grunden kan udnyttes bedst muligt. Disse udstykningsforslag kan herefter benyttes som grundlag for drøftelser med relevante aktører, herunder eventuelle købere, myndigheder eller andre.

Når man er blevet enige om et endeligt skel for den eller de nye parceller, udfærdiges sagens dokumenter i form af måleblad, bemyndigelser m.m. Vi foretager endvidere indhentelse af nødvendige tilladelser og forestår den nødvendige myndighedsgodkendelse, herunder ansøgning af kommunen om tilladelse til udstykningen i henhold til planlovgivning, vejlovgivning, byggelovgivning, miljølovgivning og forureningslovgivning.

Den endelige registrering af udstykningssagen sker i Geodatastyrelsen, der ved deres registrering af sagen underretter kommunen og tingbogen om udstykningen, hvorved kommunens register opdateres og der oprettes et nyt ejendomsblad i tingbogen til den eller de udstykkede ejendomme. Herefter vil der kunne tinglyses nyt skøde på den nye ejendom, hvilket typisk varetages af en advokat eller ejendomskonsulent, der også kan forestå en eventuel relaksation af pantegælden i ejendommen.