Hvis der opstår uenighed mellem naboer om ejendomsgrænsens beliggenhed kan dette resultere i afholdelse af en skelforretning.

Ved skelforretning indkalder Landinspektøren ejerne, naboer, tidligere ejere og andre, der måtte kunne belyse ejendomsforholdene, til skelforretningen, der foregår på åstedet.

Under skelforretningsmødet søger landinspektøren indgået forlig om skellets fastlæggelse efter høring af parternes oplysninger om ejendomsforholdene. Hvis ejerne kan blive enige om et forlig om skellets beliggenhed, vil skellet blive afmærket og af landinspektøren registreret i Geodatastyrelsen.

Hvis ejerne ikke kan blive enige i skellets beliggenhed, vil landinspektørens konklusion på skellets placering, blive afmærket. Herefter udarbejdes og udsendes der en redegørelse vedrørende landinspektørens vurdering af skelforløbet.

Såfremt landinspektørens fastlæggelse af skellet ikke inden en frist på 8 uger er viderebragt til domstolene, lader landinspektøren skellet registrere i Geodatastyrelsen.