Vi søger dialogen med vores kunder. For vi er overbeviste om, at de kompetencer vi har, kan komme vores kunder til størst gavn, hvis de inddrages så tidligt som muligt i processen. Både med henblik på at undgå de dyre fejl, men også for at vores kunder skal føle sig sikre på, at det tekniske og juridiske grundlag for ens projekt er i orden.

Vi rådgiver inden for en lang række områder som f.eks

  • Ejendomsudvikling, hvor vi giver vores kvalificerede bud på, hvordan pilen vender og hvor trenden er på vej hen, så vores kunder kan få en rettesnor, inden de handler.
  • Projekteringsgrundlag, som består af en situations- og nivellementsplan og en evt. skelfastlæggelse samt undersøgelse og analyse af lokalplaner, byplanvedtægter, privatretlige servitutter, ledningsoplysninger, byggelinjer, vejforhold og andre bindinger, der har indflydelse på udformningen af et projekt. Projekteringsgrundlaget giver et klart billede af muligheder og begrænsninger for projektområdet.
  • Ejendomsavancebeskatning, der er beskatning af avance på fast ejendom – altså salg med gevinst eller tab. Reglerne her tager sit udgangspunkt ejendomsavancebeskatningsloven, som er uhyre kompleks. Derfor er det en god ide og søge professionel rådgivning om dette område hos din lokale landinspektør.
  • Planlovgivning, som er en dansk lov, der opstiller de grundlæggende regler, offentlige myndigheder skal følge i planlægningen. Planloven indeholder 4 forskellige plantyper, nemlig landsplandirektiver, regionplaner, kommuneplaner og lokalplaner. De er rangordnede således at en plan af en given type ikke stride imod planer på et højere trin. Det er alene lokalplaner, der er bindende for de enkelte grundejere.
  • Byggelovgivning, baseret på Byggeloven, som er den rammelov, der formulerer det overordnede formål med lovgivningen på byggeområdet. Formålet med byggeloven er blandt andet at sikre, at byggerier udføres og indrettes på en sådan måde, at bygninger er i orden i forhold til brand, sikkerhed og sundhed. Loven skal også sikre, at bebyggelsen og ejendommens ubebyggede arealer får en tilfredsstillende kvalitet i forhold til brugen, og at de vedligeholdes forsvarligt. Desuden skal byggeloven være med til at øge byggeriets produktivitet, modvirke unødvendigt energiforbrug og råstofforbrug i byggerier.