Ved en arealoverførsel overfører man en del af en samlet fast ejendom til en anden samlet fast ejendom. Såfremt købesummen for det areal man ønsker at købe ikke overstiger 45.000,- kr. vil vi kunne udfærdige de nødvendige overdragelsesdokumenter og sørge for, at de matrikulære forandringer bliver registreret i tingbogen.

Hvis købesummen overstiger 45.000,- kr. skal der udfærdiges et arealoverførselsskøde, der skal tinglyses på ejendommen inden vi kan få den matrikulære sag godkendt i Geodatastyrelsen.

I visse tilfælde er det muligt at foretage arealoverførslen uden at spørge panthaverne, men hvor man benytter en uskadelighedsattest. Denne attest kan bruges ved salg af mindre arealer – set i forhold til den samlede ejendom. Ved bytte af jord mellem 2 eller flere ejendomme (Netto-princippet) skal arealerne der byttes skal være omtrent lige store, værdiforskellen på afgivet og modtaget areal må maksimalt udgøre 2% af den offentlige-ejendomsvurdering – dog maksimalt kr. 125.000.

Vi forestår…

den nødvendige opmåling og fastlæggelse af skel

  • undersøgelse af de på grunden hvilende restriktioner i form af f.eks. servitutter, lokalplaner m.m..
  • udfærdiger sagens dokumenter i form af måleblad, bemyndigelser m.m.
  • indhenter de nødvendige tilladelser
  • forestår den nødvendige myndighedsgodkendelse, herunder ansøgning af kommunen om tilladelse til udstykningen i henhold til planlovgivning, vejlovgivning, byggelovgivning, miljølovgivning og forureningslovgivning.

Den endelige registrering af arealoverførelsen sker i Geodatastyrelsen, der ved deres registrering af sagen underretter kommunen og tingbogen om arealoverførslen, hvorved kommunens og tingbogens registre ajourføres.